MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Outsourcing a cosourcing

čierna šípka  Interný audit (forézne audity, previerky a kontroly)

 • Kompletný outsourcing Interného auditu
 • Outsourcing vybraných zložiek a činností Interného auditu
 • Co sourcing na konkrétnych auditoch a činnostiach auditu
 • Tvorba plánov auditov
 • Zabezpečenie sledovania plnenia opatrení
 • Tvorba Biznis Risk Modelov
 • Realizujeme školenia pre interných audítorov
 • Zabezpečenie funkčnej zložky odboru kontroly outsourcingom, alebo co sourcingom

Naša spoločnosť vo vyššie uvedených oblastiach ponúka tiež KONZULTAČNÉ SLUŽBY v súlade s „Medzinárodnými štandardami pre interný audit“.

Definícia interného auditu:

Podľa štandardov pre Interných audítorov sa pod interným auditom rozumie nezávislé, objektívne hodnotenie, konzultačné a poradenské činnosti, ktorých pridaná hodnota sa prejavuje na zlepšení systému riadenia prevádzky.
Interný audit napomáha dosiahnuť organizačnej jednotke ciele vypracovaním návrhov pre systematické, disciplinované prístupy.
Výsledkom aplikácie odporučení auditu definovaných na základe identifikovaných rizík a slabých miest v auditovanej oblasti je dosiahnutie zlepšení v efektívnosti a riadení jednotky na základe risk manažmentu, kontrolných činností a súladu s legislatívou.

Proces výkonu Interného auditu:

Proces výkonu Interného auditu

Outsourcing Interného auditu - Proces zadania / objednania interného auditu od spoločnosti MarkAud, s.r.o.

1. Vyplnenie „Dotazníka“ Vyplnenie „Dotazníka pre stanovenie predpokladaných nákladov pre realizáciu auditu“ a jeho zaslanie na office@markaud.sk . (Dotazník je umiestnený na našej webstránke, v časti „Objednať“.)
2. Zadanie auditu Špecifikácia zamerania auditu so zadávateľom, zaslanie „Otváracieho listu“, dodanie príslušných podkladov (ako napr. organizačná štruktúra, náklady výnosy auditovanej oblasti,...), definovanie kontaktnej osoby na strane zadávateľa, príprava návrhu Zmluvy o poskytnutí produktu a jej schválenie..)
3. Plánovanie auditu Vypracovanie návrhu „Pracovného programu“ pre konkrétny audit hlavne na základe Biznis risk modelu, rizík auditovanej oblasti na základe externých a interných činiteľov, realizácia „Otváracieho stretnutia“.
4. realizácia auditu Analýza auditovanej oblasti resp. súvisiacich oblastí, procesov, interných smerníc, postupov, nastavenia interných kontrol, zmlúv, ... Realizácia stretnutí s manažmentom a zodpovednými pracovníkmi za jednotlivé činnosti, identifikácia slabých miest, realizácia testov, ...
5. Spracovanie výsledkov Spracovanie návrhu správy na základe výsledkov auditu, s identifikovanými rizikami a návrhmi opatrení, komunikácia výsledkov a ich prípadné doplnenie zo strany auditovaných a komentárov manažmentu, doplnenie termínov pre plnenie opatrení.
6. Ukončenie auditu Vypracovanie finálnej verzie správy, realizácia záverečného stretnutia a komunikácia výsledkov, distribúcia finálnej verzie správy manažmentu, vyhodnotenie priebehu auditu.
7. Sledovanie plnenia opatrení Sledovanie plnenia opatrení sa pri outsurcingu považuje za ďalší produkt. Zákazníkovi ponúkame rôzne formy poskytovania tejto služby od jednoduchého systému upozornenia na vypršanie termínu pre plnenie opatrenia až po zhodnotenie jeho naplnenia, resp. identifikácie ďalších možných rizík.
office@markaud.sk Objednať

Zabezpečíme sledovanie plnenia opatrení
 • Vytvorenie databázy opatrení z jednotlivých auditov – Návrh databázy pre evidenciu zistení a opatrení za účelom sledovania ich plnenia
 • Zabezpečenie sledovania plnenia opatrení v správe zákazníka – Upozornenie zákazníka na deadline pre plnenie príslušného opatrenia, po zaslaní podkladov vyhodnotenie plnenia opatrenia na základe definovaných postupov, pravidiel, identifikácia zníženia rizika v mape rizík danej spoločnosti,...
 • Zabezpečenie sledovania plnenia opatrení v správe spoločnosti MarkAud, s.r.o. – Vytvorenie databázy opatrení, vedenie databázy, upozornenie zákazníka na deadline pre plnenie príslušného opatrenia, po zaslaní podkladov vyhodnotenie plnenia opatrenia na základe definovania postupov, pravidiel, identifikácia zníženia rizika v mape rizík danej spoločnosti,...
Zrealizujeme pre vašich zamestnancov školenia v nasledovných tematikách:

Aktuálna ponuka školení:

 • Vytvorenie koncepcie interného auditu – funkcia a úlohy interného auditu, požiadavky na osobu interného audítora, odporúčaná organizačná štruktúra interného auditu, nástroje interného auditu, pracovné materiály pre realizáciu interného auditu, samotná realizácia jednotlivých fáz a krokov interného auditu, spracovanie výsledkov, štruktúra a obsah správy z výsledkov, definovanie opatrení, použitie Biznis risk modelu, spôsoby komunikácie výsledkov z auditu, sledovanie plnenia opatrení, ...
 • Riadenie rizík v spoločnosti (Fraud Manažment) – Opodstatnenosť a nutnosť riadenia rizík v spoločnosti, modely pre riadenie rizík v spoločnosti, príklady podvodov v jednotlivých oblastiach podnikania spoločnosti, nástroje na odstránenie potenciálnych podvodov, ...
Organizačná štruktúra interného auditu:

Vytvoríme pre vás návrh organizačnej štruktúry zložky interného auditu na základe štruktúry danej spoločnosti s dodržaním naplnenia hlavných zásad funkčnosti a poslania interného auditu

 • Popis pre jednotlivé pracovné pozície v rámci interného auditu – vypracujeme pre vás návrh náplne jednotlivých pracovných pozícií v rámci organizačnej štruktúry interného auditu (Riaditeľ interného auditu, Senior interný audítor, Junior interný audítor, Asistent oddelenia interného auditu, Vedúci odboru interného auditu).
 • Manuál interného auditu – vytvoríme pre vás návrh „Manuálu pre interný audit“ s popisom jednotlivých postupov pre výkon interného auditu na základe „Medzinárodných štandardov pre interný audit“
 • Štatút interného auditu – vytvoríme pre vás návrh “Štatútu pre interný audit“ pre zabezpečenie funkčnosti výkonu a poslania interného auditu v spoločnosti v súlade s „Medzinárodnými štandardami pre interný audit“.
 • Pracovné materiály – vytvoríme pre vás návrh pracovných materiálov pre realizáciu interného auditu: Pracovný program/Work program; Časový plán/Time shedule; podklady pre otváracie stretnutie, Work papers (- pre spracovanie záznamov stretnutí, analýz z jednotlivých testov, smerníc, procesov, ...), Správa z výsledkov auditu (Skrátená aj podrobná verzia), ...
Možnosť objednania ďalších doplnkových produktov:
 • Plánovací systém auditov – Ročný plán auditov, Konkrétny plán pre jednotlivé audity, Focus analýza
 • Databáza opatrení a sledovanie ich plnenia
Biznis risk model pre jednotlivé oblasti podnikania spoločnosti
 • Mapa rizík – vytvoríme pre vás návrh „Mapy rizík“ pre jednotlivé oblasti podnikania spoločnosti na základe externých a interných faktorov. Súčasťou je vyhodnotenie stupňa jednotlivých rizík v danej spoločnosti za účelom ich eliminácie na základe nastavených opatrení. Mapa rizík je založená na princípoch Biznis risk modelu, Coso,...
Tvorba plánu auditov
 • Ročný plán auditov – vypracujeme pre vás návrh „Ročného plánu auditov“ na základe dodržania „Medzinárodných štandardov pre interný audit“, požiadaviek manažmentu spoločnosti, výsledkov realizovaných auditov. Plán auditov sa vypracováva vo forme prezentácie za účelom jeho lepšej komunikácie manažmentu (resp. v prevedení podľa požiadaviek zákazníka).
 • Plán pre konkrétny audit – Pre konkrétny audit môže byť vypracovaná tzv. „Focus analýza“ – t.j. analýza plánovanej auditovanej oblasti na základe nákladov a výnosov, analýza identifikovaných i potenciálnych rizík auditovanej oblasti.
  Na základe „Focus analýzy“ sa potom špecifikuje podrobný „Pracovný program“ so zameraním na rizikové oblasti, identifikované slabé miesta, špecifikujú sa testy za účelom preverenia nastavených kontrol, funkčnosti systémov, ...., ktoré majú byť vykonané v rámci auditu a pod.
Zabezpečíme pre vás realizáciu:
 • prevádzky celkového oddelenia kontroly
 • Jednotlivé kontroly s konkrétnym zameraním od vypracovania plánu/zamerania kontroly až po spracovanie výsledkov
 • Výkon oddelenia sťažností a reklamácií (proces spracovania reklamácií a sťažností v súlade s legislatívou a interných smerníc zadávateľa).

Späť na začiatok


čierna šípka  Marketingové služby a zákaznícka starostlivosť:

 • Projekty pre zviditeľnenie produktov
 • CRM/Customer Relationship Management
 • CEM/Customer Experience Management
 • Marketing pre začínajúcich podnikateľov
 • Prieskumy a analýzy
 • Reklama
 • Reklamné a darčekové predmety
Projekty pre zviditeľnenie produktov

Nepredáva sa Váš produkt ? Máte nový produkt a chcete ho uviesť na trh? Je okolo Vás silná koncentrácia konkurencie, potrebujete sa diverzifikovať? Ušijeme Vám projekt na mieru, ktorý Vám môže pomôcť získať nových zákazníkov?

CRM/Customer Relationship Managment

Každá spoločnosť musí neustále pracovať na zlepšení vzťahov so zákazníkom s cieľom udržať si ho. Spokojný zákazník je najlepšou reklamou a môže pre Vás získať nových zákazníkov. V rámci produktu realizácia:

 • Mystery shoppingu, Direct shopping, Mystery Calling
 • Vypracovanie procesov v oblasti starostlivosti o zákazníkov
 • Vypracovanie „Zákazníckych štandardov“
 • Audit danej oblasti a vypracovanie odporúčaní na základe identifikovaných zistení
CEM/Customer Experience Management

Marketing je často podceňovaný u menších podnikateľov v praxi. Marketing a komunikácia býva často podceňovaná. Bez znalosti produktu je však problematické získať trh. Pri realizácii marketingu treba byť veľkorysý. Pre začínajúcich podnikateľov naša spoločnosť realizuje projekty, školenia, pomáha s uvedením produktov na trh, s realizáciou reklamy, definovaním a zavedením zákazníckych štandardov , následnej zákazníckej starostlivosti, ...

Marketing pre začínajúcich podnikateľov

Marketing je často podceňovaný u menších podnikateľov v praxi. Marketing a komunikácia býva často podceňovaná. Bez znalosti produktu je však problematické získať trh. Pri realizácii marketingu treba byť veľkorysý. Pre začínajúcich podnikateľov naša spoločnosť realizuje projekty, školenia, pomáha s uvedením produktov na trh, s realizáciou reklamy, definovaním a zavedením zákazníckych štandardov , následnej zákazníckej starostlivosti, ...

Prieskumy a analýzy:
 • Prieskumy verejnej mienky
 • Prieskumy zákazníckej spokojnosti
 • Prieskumy zamestnaneckej spokojnosti
 • Prieskumy podľa zadania a požiadaviek zákazníka
 • SWOT analýza
 • Marketingové analýza (externé, interné – BCG, MABA, efektívnosť nákladov vs. zákazník, ...)
 • Vypracovanie Business Case
 • Viete čo by uvítali Vaši zákazníci?
 • Radi by ste si udržali v radoch zamestnancov odborníkov?
 • Sú vaši zákazníci spokojní s Vašimi službami?
 • Poznáte svoje silné a slabé stránky ? Možnosti a hrozby?
 • Viete aké sú Vaše výhody/nevýhody oproti konkurencii?
 • Zadefinovali ste si stratégiu Vašej spoločnosti správne?
 • Potrebujete identifikovať náklady na tvorbu produktu oproti jeho predpokladaným výnosom?

Zrealizujeme pre Vás prieskumy, analýzy, vypracujeme SWOT analýzu, Business Case, ... pomôžeme Vám tým prijať správne rozhodnutia!

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné a slabé stránky, možnosti a hrozby) – Vypracovanie SWOT analýzy je základom pre prijatie každého správneho rozhodnutia. Zhodnotenie jej jednotlivých vstupných faktorov je dôležité pri všetkých rozhodovaniach kde je možné definovať zámer, cieľ, oblasť pri každom type podnikania - či už pri ziskových, neziskových spoločnostiach, vládnych a verejných inštitúciách, ...Pri vypracovaní SWOT analýzy úzko spolupracujeme so zadávateľom a tak vieme zabezpečiť okrem iného hlbokú analýzu všetkých faktorov a znížiť dopad negatívnych faktorov.

Business case

Business case – rozhodovací nástroj pri vývoji nového produktu, vývoji tovaru, alebo služby pred ich realizáciou a uvedením na trh na základe vstupných a prevádzkových nákladov oproti predpokladaným výnosom.

Späť na začiatok


čierna šípka  Administratívne služby

 • Optimalizácia práce s pohľadávkami a spravovanie pohľadávok
 • Vypracovanie prezentácií v Power Pointe, e-mailov, listov, faktúr, ...
 • Sledovanie efektivity dodávateľov a zákazníkov
 • Zrealizovanie výberových konaní
 • Virtuálna kancelária
Optimalizácia práce s pohľadávkami a spracovanie pohľadávok

Veľa podnikateľov sa nestíha venovať včas svojim pohľadávkam, z ktorých sa potom stávajú dlhodobé pohľadávky, alebo dokonca nevymožiteľné pohľadávky. Formou outsourcingu, resp. co sourcingu procesu vymáhania pohľadávok Vás zastúpime v tomto procese, zrealizujeme za vás upomienkový proces (dvoj stupňový), spracovanie „Rozhodnutí“ na základe neplatenia a podkladov pre exekúciu.

Vypracovanie prezentácií, e-mailov, listov, faktúr, tlačív, ...

Vedeli a potrebovali by ste každú minútu využiť aj na tri veci naraz? Je pre Vás každá minúta drahá? Vieme byť Vašou pomocnou rukou a pomôcť Vám pri realizácii vybraných činností.

Sledovanie efektivity dodávateľov a zákazníkov

zabezpečíme pre Vás sledovanie efektivity Vašich dodávateľov a zákazníkov. Spracujeme segmentáciu dodávateľov a zákazníkov, procesy pre starostlivosť a spoluprácu s jednotlivými segmentmi za účelom dosiahnutia lepších výsledkov spoločnosti.

Zrealizovanie výberových konaní

potrebujete zrealizovať skutočne nezávislé, odborné výberové konanie? Zabezpečíme ho pre Vás formou outsourcingu, resp. co sourcingu.

Virtuálna kancelária

Tá funguje ako vlastný sekretariát každého klienta, ktorý vybaví telefonáty, odovzdá odkazy, postará sa o styk s úradmi, spracuje poštu a zabezpečí celý administratívny chod spoločnosti.

Späť na začiatok

 

Prečo práve Outsourcing Interného auditu?

malá magentová šípka Potrebujete skutočne nezávislú odbornú analýzu fungovania vašej spoločnosti – potrebujete skutočne nezávislý Interný audit?

malá magentová šípka Radi by ste eliminovali riziká vo vašej spoločnosti?

malá magentová šípka Nemôžete si dovoliť momentálne dostatočný počet interných auditov alebo interných audítorov z vlastných zdrojov?

malá magentová šípka Viete koľko je možné vo vašej spoločnosti ušetriť na procesoch?

malá magentová šípka Potrebujete vypracovať „Pracovný program pre konkrétny audit“?

malá magentová šípka Nemáte zdroje na sledovanie plnenia opatrení?

malá magentová šípka Nemáte zdroje na školenia pre interných audítorov a tým naplnenia jedného zo zásad „Medzinárodných štandardov pre interný audit“?

Kontaktujte nás!

Riešením je Outsorcing interného auditu